Press Coverage Kolhapur
Tarun Bharat:12 August 2012 Samaj:10 August 2012 Rankala Chofer:11 August 2012 Pudhari:12 August 2012 Prabhatiche Rang:10 August 2012 Navsandesh:11 August 2012 Navmharashtra:15 August 2012
Lokmat:12 August 2012 Lokmat Samachar:11 August 2012 Kumarkranti:13 August 2012 Krantisinha:14 August 2012 Kesari:11 August 2012 karmayogi:13 August 2012