Press Coverage Nagpur
The Hitvada: 05 September 2012 Lokshahi Varta: 05 September 2012 Sakal: 05 September 2012 Mahasagar: 08 September 2012 Tarun Bharat: 07 September 2012 Rashtradoot: 06 September 2012 The Times Of India: 08 September 2012
Rashtra Prakash: 05 September 2012 Rashtradoot: 05 September 2012 Yugadharma: 05 September 2012 Vidarbha ki Baat: 05 September 2012